T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Chương Mỹ

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Chương Mỹ

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH XUÂN MAI B Tt Xuân Mai Điện Thoại: 433724565 ,Email:[email protected]
TH XUÂN MAI A Tt Xuân Mai Điện Thoại: 433840058 ,Email:[email protected]
TH VĂN VÕ Xã Văn Võ Điện Thoại: 433841077 ,Email:[email protected]
TH TRƯỜNG YÊN Xã Trường Yên Điện Thoại: 433910562 ,Email:[email protected]
TH TRUNG HOÀ – CHƯƠNG MỸ Xã Trung Hòa Điện Thoại: 433910604 ,Email:[email protected]
TH TRẦN PHÚ B Xã Trần Phú Điện Thoại: 433714204 ,Email:[email protected]
TH TRẦN PHÚ A Xã Trần Phú Điện Thoại: 433841133 ,Email:[email protected]
TH TỐT ĐỘNG Xã Tốt Động Điện Thoại: 433866695 ,Email:[email protected]
TH TIÊN PHƯƠNG Xã Tiên Phương Điện Thoại: 433502104 ,Email:[email protected]
TH THUỶ XUÂN TIÊN Xã Thủy Xuânt Iên Điện Thoại: 433840666 ,Email:[email protected]
TH THUỴ HƯƠNG Xã Thụy Hương Điện Thoại: 433866419 ,Email:[email protected]
TH THƯỢNG VỰC Xã Thượng Vực Điện Thoại: 433841031 ,Email:[email protected]
TH THANH BÌNH Xã Thanh Bình Điện Thoại: 433840791 ,Email:[email protected]
TH TÂN TIẾN Xã Tân Tiến Điện Thoại: 433711289 ,Email:[email protected]
TH QUẢNG BỊ Xã Quảng Bị Điện Thoại: 433841029 ,Email:[email protected]