T7. Th10 20th, 2018

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Mê Linh

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Mê Linh

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH VĂN KHÊ C Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 438183723 ,Email:c1vankhec-ml@hanoiedu.vn
TH ĐẠI THỊNH B Xã Đại Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 439906460 ,Email:c1daithinhb-ml@hanoiedu.vn
TH CHI ĐÔNG TT Chi Đông – Mê Linh Điện Thoại: 438134030 ,Email:c1chidong-ml@hanoiedu.vn
TH CHU PHAN A Xã Chu Phan – Mê Linh Điện Thoại: 438164535 ,Email:c1chuphana-ml@hanoiedu.vn
TH CHU PHAN B Xã Chu Phan – Mê Linh Điện Thoại: 438184820 ,Email:c1chuphanb-ml@hanoiedu.vn
TH ĐẠI THỊNH A Xã Đại Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438165176 ,Email:c1daithinha-ml@hanoiedu.vn
TH HOÀNG KIM Xã Tiến Thắng – Mê Linh Điện Thoại: 438164635 ,Email:c1hoangkim-ml@hanoiedu.vn
TH KIM HOA A Xã Kim Hoa – Mê Linh Điện Thoại: 438168581 ,Email:c1kimhoaa-ml@hanoiedu.vn
TH KIM HOA B Xã Kim Hoa – Mê Linh Điện Thoại: 438165501 ,Email:c1kimhoab-ml@hanoiedu.vn
TH LIÊN MẠC A Xã Liên Mạc – Mê Linh Điện Thoại: 438164536 ,Email:c1lienmaca-ml@hanoiedu.vn
TH LIÊN MẠC B Xã Liên Mạc – Mê Linh Điện Thoại: 438164443 ,Email:c1lienmacb-ml@hanoiedu.vn
TH MÊ LINH Xã Mê Linh – Mê Linh Điện Thoại: 438165032 ,Email:c1melinh-ml@hanoiedu.vn
TH QUANG MINH A TT Quang Minh – Mê Linh Điện Thoại: 438134020 ,Email:c1quangminha-ml@hanoiedu.vn
TH QUANG MINH B TT Quang Minh – Mê Linh Điện Thoại: 438134178 ,Email:c1quangminhb-ml@hanoiedu.vn
TH TAM ĐỒNG Xã Tam Đồng – Mê Linh Điện Thoại: 438168608 ,Email:c1tamdong-ml@hanoiedu.vn
TH THẠCH ĐÀ A Xã Thạch Đà – Mê Linh Điện Thoại: 438164506 ,Email:c1thachdaa-ml@hanoiedu.vn
TH THẠCH ĐÀ B Xã Thạch Đà – Mê Linh Điện Thoại: 438164513 ,Email:c1thachdab-ml@hanoiedu.vn
TH THANH LÂM A Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 438168824 ,Email:c1thanhlama-ml@hanoiedu.vn
TH THANH LÂMB Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 438165156 ,Email:c1thanhlamb-ml@hanoiedu.vn
TH TIỀN PHONG A Xã Tiền Phong – Mê Linh Điện Thoại: 438165308 ,Email:c1tienphonga-ml@hanoiedu.vn
TH TIỀN PHONG B Xã Tiền Phong – Mê Linh Điện Thoại: 438165312 ,Email:c1tienphongb-ml@hanoiedu.vn
TH TIẾN THẮNG A Xã Tiến Thắng – Mê Linh Điện Thoại: 438168616 ,Email:c1tienthanga-ml@hanoiedu.vn
TH TIẾN THẮNG B Xã Tiến Thắng – Mê Linh Điện Thoại: 438154165 ,Email:c1tienthangb-ml@hanoiedu.vn
TH TIẾN THỊNH A Xã Tiến Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438164447 ,Email:c1tienthinha-ml@hanoiedu.vn
TH TIẾN THỊNH B Xã Tiến Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438184965 ,Email:c1tienthinhb-ml@hanoiedu.vn
TH TRÁNG VIỆT A Xã Tráng Việt – Mê Linh Điện Thoại: 438165072 ,Email:c1trangvieta-ml@hanoiedu.vn
TH TRÁNG VIỆT B Xã Tráng Việt – Mê Linh Điện Thoại: 438165326 ,Email:c1trangvietb-ml@hanoiedu.vn
TH TỰ LẬP A Xã Tự Lập – Mê Linh Điện Thoại: 438154072 ,Email:c1tulapa-ml@hanoiedu.vn
TH TỰ LẬP B Xã Tự Lập – Mê Linh Điện Thoại: 438170435 ,Email:c1tulapb-ml@hanoiedu.vn
TH VĂN KHÊ A Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 438165591 ,Email:c1vankhea-ml@hanoiedu.vn
TH VĂN KHÊ B Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 438165187 ,Email:c1vankheb-ml@hanoiedu.vn
TH VẠN YÊN Xã Vạn Yên – Mê Linh Điện Thoại: 438164510 ,Email:c1vanyen-ml@hanoiedu.vn