CN. Th12 15th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Mỹ Đức

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Mỹ Đức

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH AN MỸ An Mỹ – Mỹ Đức Điện Thoại: 433846121 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI HƯNG Đại Hưng – Mỹ Đức Điện Thoại: 433847430 ,Email:[email protected]
TH ĐỐC TÍN Đốc Tín – Mỹ Đức Điện Thoại: 433849830 ,Email:[email protected]
TH ĐỒNG TÂM Đồng Tâm – Mỹ Đức Điện Thoại: 433734104 ,Email:[email protected]
TH HỢP THANH A Hợp Thanh – Mỹ Đức Điện Thoại: 433847438 ,Email:[email protected]
TH HÙNG TIẾN Hùng Tiến – Mỹ Đức Điện Thoại: 433849826 ,Email:[email protected]
TH HƯƠNG SƠN C Hương Sơn – Mỹ Đức Điện Thoại: 433849645 ,Email:[email protected]
TH PHÙ LƯU TẾ Phù Lưu Tế- Mỹ Đức Điện Thoại: 433847551 ,Email:[email protected]
TH PHÙNG XÁ Phùng Xá – Mỹ Đức Điện Thoại: 433747134 ,Email:[email protected]
TH TẾ TIÊU Đại Nghĩa – Mỹ Đức Điện Thoại: 433847568 ,Email:[email protected]
TH TUY LAI A Tuy Lai – Mỹ Đức Điện Thoại: 433846611 ,Email:[email protected]
TH TUY LẠI B Tuy Lai – Mỹ Đức Điện Thoại: 433846287 ,Email:[email protected]
TH AN PHÚ An Phú – Mỹ Đức Điện Thoại: 433847150 ,Email:[email protected]
TH AN TIẾN An Tiến – Mỹ Đức Điện Thoại: 433847571 ,Email:[email protected]
TH BỘT XUYÊN Bột Xuyên – Mỹ Đức Điện Thoại: 433846202 ,Email:[email protected]