T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Phú Xuyên

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Phú Xuyên

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH CHÂU CAN Châu Can – Phú Xuyên Điện Thoại: 485884419 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI THẮNG Đại Thắng – Phú Xuyên Điện Thoại: 433799900 ,Email:[email protected]
TH HỒNG MINH Hồng Minh – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788701 ,Email:[email protected]
TH NAM PHONG Nam Phong – Phú Xuyên Điện Thoại: 433856569 ,Email:[email protected]
TH NAM TRIỀU Nam Triều – Phú Xuyên Điện Thoại: 433856726 ,Email:[email protected]
TH TT PHÚ MINH TT Phú Minh – Phú Xuyên Điện Thoại: 433784865 ,Email:[email protected]
TH VĂN NHÂN Văn Nhân – Phú Xuyên Điện Thoại: 433784860 ,Email:[email protected]
TH BẠCH HẠ Bạch Hạ – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780142 ,Email:[email protected]
TH CHUYÊN MỸ Chuyên Mỹ – Phú Xuyên Điện Thoại: 433795626 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI XUYÊN Đại Xuyên – Phú Xuyên Điện Thoại: 433794019 ,Email:[email protected]
TH HOÀNG LONG Hoàng Long – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788472 ,Email:[email protected]
TH HỒNG THÁI Hồng Thái – Phú Xuyên Điện Thoại: 433856765 ,Email:[email protected]
TH KHAI THÁI Khai Thái – Phú Xuyên Điện Thoại: 433854840 ,Email:[email protected]
TH MINH TÂN A Minh Tân – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780313 ,Email:[email protected]
TH MINH TÂN B Minh Tân – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780237 ,Email:[email protected]