T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Phúc Thọ

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Phúc Thọ

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH CẨM ĐÌNH Xã Cẩm Đình Điện Thoại: 433920257 ,Email:[email protected]
TH HÁT MÔN Xã Hát Môn Điện Thoại: 433924883 ,Email:[email protected]
TH HIỆP THUẬN Xã Hiệp Thuận Điện Thoại: 433648631 ,Email:[email protected]
TH LIÊN HIỆP Xã Liên Hiệp Điện Thoại: 433648655 ,Email:[email protected]
TH LONG XUYÊN Xã Long Xuyên Điện Thoại: 433848598 ,Email:[email protected]
TH LONG XUYÊN Xã Long Xuyên Điện Thoại: 433848598 ,Email:[email protected]
TH NGỌC TẢO Xã Ngọc Tảo Điện Thoại: 433648500 ,Email:[email protected]
TH PHÚC HOÀ Xã Phúc Hòa Điện Thoại: 433641447 ,Email:[email protected]
TH PHỤNG THƯỢNG Xã Phung Thượng Điện Thoại: 433648633 ,Email:[email protected]
TH PHƯƠNG ĐỘ Xã Phương Độ Điện Thoại: 433920254 ,Email:[email protected]
TH SEN CHIỂU Xã Sen Chiểu Điện Thoại: 433848654 ,Email:[email protected]
TH TAM HIỆP – PHÚC THỌ Xã Tam Hiệp Điện Thoại: 433648650 ,Email:[email protected]
TH TAM THUẤN Xã Tam Thuấn Điện Thoại: 433648589 ,Email:[email protected]
TH VÕNG XUYÊN A Xã Võng Xuyên Điện Thoại: 433848564 ,Email:[email protected]
TH THANH ĐA Xã Thanh Đa Điện Thoại: 433648641 ,Email:[email protected]