T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường tiểu học tại thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
TH Uyên Hưng TT Uyên Hưng 946183659 – 3.656.371
TH Bạch Đằng TT Uyên Hưng 1269776179 – 3.656.706
TH Khánh Bình Xã Khánh Bình 919874115 – 3.640.703
TH Tân Hiệp 918476867 – 3.652.501
TH Thạnh Phước Thạnh Phước 3.658.802
TH Thạnh Hội Thạnh Hội 1686486073 – 3.625.053
TH Thái Hòa A Thái Hòa 978181940 – 3.658.772
TH Thái Hòa B Thái Hòa 1665037059 – 3.658.271
TH Tân Phước Khánh A TT Tân Phước Khánh 917486821 – 3.659.652
TH Tân Phước Khánh B TT Tân Phước Khánh 916820879 – 3.659.858
TH Tân Vĩnh Hiệp A Xã Tân Vĩnh Hiệp 918598531 – 3.659.756
TH Tân Vĩnh Hiệp B Xã Tân Vĩnh Hiệp 957121440 – 3.659.880
TH Phú Chánh Xã Phú Chánh 934166838 – 3.839.010
TH Vĩnh Tân Xã Vĩnh Tân 919562682 – 3.839.020
TH Tân Bình Xã Tân Bình 919037207 – 3.562.591
TH Bình Mỹ Xã Bình Mỹ 949515854 – 3.684.028
TH Hội Nghĩa Xã Hội Nghĩa 917655730 – 3.656.723
TH Tân Lập Xã Tân Lập 945777969 – 3.682.091
TH Tân Thành Xã Tân Thành 909939781 – 3.682.065
TH Tân Định Xã Tân Định 1683436089 – 3.682.120
TH Tân Mỹ Xã Tân Mỹ 1235252456 – 3.656.627
TH Thường Tân Xã Thường Tân 914814804 – 3.640.547
TH Lạc An Xã Lạc An 927752969 – 3.656.909
TH Đất Cuốc Xã Đất Cuốc 1669031956 – 3.656.304
TH Hiếu Liêm Xã Hiếu Liêm 972624708 – 3.686.228