T7. Th10 20th, 2018

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Phú Xuyên

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Phú Xuyên

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS VÂN TỪ Vân Từ – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855150 ,Email:c2vantu-px@hanoiedu.vn
THCS VĂN NHÂN Văn Nhân – Phú Xuyên Điện Thoại: 433785431 ,Email:c2vannhan-px@hanoiedu.vn
THCS VĂN HOÀNG Văn Hoàng – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788394 ,Email:c2vanhoang-px@hanoiedu.vn
THCS TT PHÚ XUYÊN TT Phú Xuyên – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855172 ,Email:c2phuxuyen-px@hanoiedu.vn
THCS TT PHÚ MINH TT Phú Minh – Phú Xuyên Điện Thoại: 433784006 ,Email:c2phuminh-px@hanoiedu.vn
THCS TRI TRUNG Tri Trung – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788219 ,Email:c2tritrung-px@hanoiedu.vn
THCS TRI THUỶ Tri Thủy – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780274 ,Email:c2trithuy-px@hanoiedu.vn
THCS TRẦN PHÚ – PHÚ XUYÊN TT Phú Xuyên – Phú Xuyên Điện Thoại: 433854347 ,Email:c2tranphu-px@hanoiedu.vn
THCS THUỴ PHÚ Thụy Phú – Phú Xuyên Điện Thoại: 433785843 ,Email:c2thuyphu-px@hanoiedu.vn
THCS TÂN DÂN – PHÚ XUYÊN Tân Dân – Phú Xuyên Điện Thoại: 433795175 ,Email:c2tandan-px@hanoiedu.vn
THCS SƠN HÀ – PHÚ XUYÊN Sơn Hà – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855684 ,Email:c2sonha-px@hanoiedu.vn
THCS QUANG TRUNG – PHÚ XUYÊN Quang Trung – Phú Xuyên Điện Thoại: 433799618 ,Email:c2quangtrung-px@hanoiedu.vn
THCS QUANG LÃNG Quang Lãng – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780209 ,Email:c2quanglang-px@hanoiedu.vn
THCS PHƯỢNG DỰC Phượng Dực – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788291 ,Email:c2phuongduc-px@hanoiedu.vn
THCS PHÚC TIẾN Phúc Tiến – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855821 ,Email:c2phuctien-px@hanoiedu.vn
THCS PHÚ YÊN Phú Yên – Phú Xuyên Điện Thoại: 433793148 ,Email:c2phuyen-px@hanoiedu.vn
THCS PHÚ TÚC Phú Túc – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788190 ,Email:c2phutuc-px@hanoiedu.vn
THCS NAM TRIỀU Nam Triều – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855671 ,Email:c2namtrieu-px@hanoiedu.vn
THCS NAM PHONG Nam Phong – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855689 ,Email:c2namphong-px@hanoiedu.vn
THCS MINH TÂN Minh Tân – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780342 ,Email:c2minhtan-px@hanoiedu.vn
THCS KHAI THÁI Khai Thái – Phú Xuyên Điện Thoại: 433892817 ,Email:c2khaithai-px@hanoiedu.vn
THCS HỒNG THÁI Hồng Thái – Phú Xuyên Điện Thoại: 433855151 ,Email:c2hongthai-px@hanoiedu.vn
THCS HỒNG MINH Hồng Minh – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788218 ,Email:c2hongminh-px@hanoiedu.vn
THCS HOÀNG LONG Hoàng Long – Phú Xuyên Điện Thoại: 433788191 ,Email:c2hoanglong-px@hanoiedu.vn
THCS ĐẠI XUYÊN Đại Xuyên – Phú Xuyên Điện Thoại: 433794535 ,Email:c2daixuyen-px@hanoiedu.vn
THCS ĐẠI THẮNG Đại Thắng – Phú Xuyên Điện Thoại: 433799426 ,Email:c2daithang-px@hanoiedu.vn
THCS CHUYÊN MỸ Chuyên Mỹ – Phú Xuyên Điện Thoại: 433795196 ,Email:c2chuyenmy-px@hanoiedu.vn
THCS CHÂU CAN Châu Can – Phú Xuyên Điện Thoại: 433794777 ,Email:c2chaucan-px@hanoiedu.vn
THCS BẠCH HẠ Bạch Hạ – Phú Xuyên Điện Thoại: 433780086 ,Email:c2bachha-px@hanoiedu.vn