T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Ứng Hoà

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Ứng Hoà

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS VIÊN NỘI Thôn Thượng- Viên Nội – Ứng Hòa Điện Thoại: 433771147 ,Email:[email protected]
THCS VIÊN AN Viên Ngoại – Viên An – Ứng Hòa Điện Thoại: 433771189 ,Email:[email protected]
THCS VẠN THÁI Nội Xá – Vạn Thái – Ứng Hòa Điện Thoại: 433882036 ,Email:[email protected]
THCS TRƯỜNG THỊNH Trung Thịnh – Trường Thịnh -ứng Hòa Điện Thoại: 433985353 ,Email:[email protected]
THCS TRUNG TÚ Dũng Cảm – Trung Tú – Ứng Hòa Điện Thoại: 433888494 ,Email:[email protected]oiedu.vn
THCS TRẦM LỘNG Trầm Lộng – Ứng Hòa Điện Thoại: 433778428 ,Email:[email protected]
THCS THỊ TRẤN – ỨNG HOÀ Vân Đình – Thị Trấn Vân Đình – Ứng Hoà Điện Thoại: 433882341 ,Email:[email protected]
THCS TẢO DƯƠNG VĂN Tảo Khê- Tảo Dương Văn-ứng Hòa Điện Thoại: 433882065 ,Email:[email protected]
THCS SƠN CÔNG Nghi Lộc-sơn Công- Ứng Hòa Điện Thoại: 433899110 ,Email:[email protected]
THCS QUẢNG PHÚ CẦU Quảng Nguyên – Quảng Phú Cầu – Ứng Hòa Điện Thoại: 433989375 ,Email:[email protected]
THCS PHƯƠNG TÚ Dương Khê – Phương Tú – Ứng Hòa Điện Thoại: 433980975 ,Email:[email protected]
THCS PHÙ LƯU Thôn Hạ – Phù Lưu – Ứng Hòa Điện Thoại: 433775150 ,Email:[email protected]
THCS NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Hoàng Xá -vân Đình – Ứng Hoà Điện Thoại: 433882155 ,Email:[email protected]
THCS MINH ĐỨC Thôn Cầu – Minh Đức – Ứng Hòa Điện Thoại: 433888443 ,Email:[email protected]
THCS LƯU HOÀNG Ngoại Hoàng – Lưu Hoàng – Ứng Hòa Điện Thoại: 433775164 ,Email:[email protected]
THCS LIÊN BẠT Lưu Khê – Liên Bạt – Ứng Hoà Điện Thoại: 423228941 ,Email:[email protected]
THCS KIM ĐƯỜNG Kim Bồng – Kim Đường – Ứng Hòa Điện Thoại: 433987377 ,Email:[email protected]
THCS HỒNG QUANG Bài Lâm Thượng – Hồng Quang – Ứng Hòa Điện Thoại: 433775408 ,Email:[email protected]
THCS HOÀ XÁ Xóm Trung – Hoà Xá Điện Thoại: 433896444 ,Email:[email protected]
THCS HOA SƠN Miêng Thượng – Hoa Sơn – Ứng Hòa Điện Thoại: 433989565 ,Email:[email protected]
THCS HOÀ PHÚ Đặng Giang – Hoà Phú – Ứng Hòa Điện Thoại: 433894161 ,Email:[email protected]
THCS HOÀ NAM Đinh Xuyên – Hoà Nam- Ứng Hòa Điện Thoại: 433942249 ,Email:[email protected]
THCS HOÀ LÂM Trạch Bái – Hoà Lâm – Ứng Hoà Điện Thoại: 433888486 ,Email:[email protected]
THCS ĐỒNG TIẾN Thành Vật – Đồng Tiến – Ứng Hòa Điện Thoại: 433899388 ,Email:[email protected]
THCS ĐỒNG TÂN Mỹ Cầu – Đồng Tân – Ứng Hòa Điện Thoại: 433888382 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG LỖ Viên Đình – Đông Lỗ Điện Thoại: 433987009 ,Email:[email protected]
THCS ĐỘI BÌNH Triều Khê – Đội Bình – Ứng Hoà Điện Thoại: 433775123 ,Email:[email protected]
THCS ĐẠI HÙNG Trung Thượng – Đại Hùng – Ứng Hoà Điện Thoại: 433775192 ,Email:[email protected]
THCS ĐẠI CƯỜNG Kim Giang – Đại Cường -ứng Hòa Điện Thoại: 433987001 ,Email:[email protected]
THCS CAO THÀNH Tử Dương – Cao Thành Điện Thoại: 433899196 ,Email:[email protected]